Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Yapılan Çalışmaların Anahtar Kelimelerinin İncelenmesi
(Analyzing The Keywords of The Studies on Measurement and Evaluation in The Field of Teaching Turkish to Foreigners )

Yazar : Safa EROĞLU  - Serkan GÜNEY  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 4(1)
Sayfa : 159-180
Doi : 10.5281/zenodo.12098234
    


Özet

Sistemli bir yapıya sahip olma hüviyetini kazanma sürecine giren yabancılara Türkçe öğretimi, araştırmacıların son zamanlarda sıklıkla eğildiği bir disiplin olmuştur. Bu alana dair farklı değişkenler üzerinden çalışmalar yapılmaktadır ve bu çalışmaların sayısı artmaktadır. Türkçe Yeterlik Sınavları’nın yapılması ile gündeme gelen yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme konusu çalışmaların yoğunlaşmaya başladığı alanların başında gelmektedir. Bu durum beraberinde araştırmacıların çalışmalarını yaparken ciddi bir bilgi yığınıyla karşılaşma zorluğunu da getirmektedir. Bu aşamada bilimsel çalışmaların verilerinin toplanabilmesini, çalışmaların kısa sürede tamamlanabilmesini kolaylaştıran anahtar kelimelerin kullanımı önem arz etmektedir. Ayrıca çalışmaların eğilimlerinin yorumlanabilmesi amacıyla da anahtar kelimelerin tespiti önem arz edebilmektedir. Bu çalışmada bu problem durumundan hareketle yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışmalar yapan araştırmacıların çalışmalarını daha sistemli yürütebilmesi, kısa sürede çalışmalarını tamamlayabilmesi ve bilimsel çalışmalardaki anahtar kelimelerden hareketle çalışmaların eğilimlerinin tespit edilebilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri dokümanlardan oluştuğu araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Dergipark, Google Akademik, TR Dizin, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında yer alan yabancılara Türkçe öğretimi ve ölçme-değerlendirme konulu 62 çalışma oluşturmaktadır. Bu çalışmaların 39’u makale, 23’ü tezdir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan 62 tez ve makalenin anahtar kelimeleri tespit edilmiştir, farklı kategoriler altında sıralanmıştır. Çalışmanın sonucunda ise yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme alanındaki çalışmaların anahtar kelimelerinin kullanım sıklığı ve bu kavramlardan hareketle çalışmaların eğilimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmaların bulgularında ise yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme konulu çalışmaların 2007 yılından itibaren hemen her yıl yapıldığını özellikle 2023 yılında sayıca çalışmaların arttığı tespit edilmiştir. Anahtar kelimelerden hareketle ise öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme araçları, ders materyalleri, öğretici görüşleri, öğretici yeterlikleri, teknoloji kullanımı, düşünme becerileri vb. birçok farklı değişkenle birlikte çalışmaların ele alındığını göstermektedir. Özellikle 2020 yılından sonraki çalışmaların teknoloji kullanımı konusuyla ilişkilendirilerek yapıldığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler

Yabancılara Türkçe öğretimi, ölçme ve değerlendirme, anahtar kelimeler, çalışma eğilimleri, içerik analizi.Abstract

The discipline of teaching Turkish to foreigners, which is in the process of gaining the identity of having a systematic structure, has been a field that researchers have frequently focused on in recent years. Studies have been conducted on different variables in this field and their number is increasing. The issue of measurement and evaluation in teaching Turkish to foreigners, which came to the agenda with the Turkish Proficiency Exams, is one of the areas where studies have started to intensify. This situation brings with it the difficulty of encountering a serious mass of information while researchers are doing their studies. At this stage, it is important to use keywords that facilitate the collection of data of scientific studies and the completion of studies in a short time. In addition, it may be important to identify keywords in order to interpret the trends of the studies. In this study, based on this problem situation, it was aimed to enable researchers working in the field of teaching Turkish to foreigners to carry out their studies more systematically, to complete their studies in a short time and to determine the trends of the studies based on the keywords in scientific studies. Since the data of the study consisted of documents, the method of the research was determined as document analysis from qualitative research methods. Content analysis was used to analyze the data. The study group of the research consists of 62 studies on teaching Turkish to foreigners and measurement and evaluation in Dergipark, Google Academic, YÖK National Thesis Center and TR Index databases. Of these studies, 39 are articles and 23 are theses. The keywords of 62 theses and articles constituting the study group of the research were identified and categorized under different headings. As a result of the study, the frequency of use of the keywords of the studies in the field of measurement and evaluation in teaching Turkish to foreigners and the tendencies of the studies based on these concepts were determined. In the findings of the studies, it was determined that studies on measurement and evaluation in teaching Turkish to foreigners have been carried out almost every year since 2007, and the number of studies has increased especially in 2023. Based on the keywords, teaching methods and techniques, measurement tools, course materials, instructor opinions, instructor competencies, use of technology, thinking skills, etc. It shows that studies are handled with many different variables. It was seen that especially the studies after 2020 were associated with the use of technology.Keywords

Teaching Turkish to foreigners, measurement and evaluation, keywords, study trends, content analysis.