Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Söz Varlığı Kazandırmada Göstergeküresel Alan: Hayvan İsimleri
(Semiosphere in Vocabulary Acquisition in Teaching Turkish as a Foreign Language: Animal Names )

Yazar : İlknur BAYRAK İŞCANOĞLU  - Nilgün ÇELİK  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 4(1)
Sayfa : 68-88
Doi : 10.5281/zenodo.12096895
    


Özet

Söz varlığı, bir dilin düşünüş ve dünyayı algılayışına dair önemli ipuçları veren bir dil hazinesidir. Söz varlığından hareketle toplumlar hakkında yaşayışından, geleneğine, tarihine ve inançlarına kadar pek çok bilgi edinilebilmektedir. Söz varlığının şekillenmesinde kültürün önemli bir etkisi vardır. Kültür; toplumların aynası, tecrübesi ve dünya görüşüdür. Bu anlayışla kültür; kişinin düşündüğünü, istediğini, beğendiğini, gördüğünü, yaşadığını ifade ettiği dilinin şekillendiricisi durumundadır. Sözcüklerin dil içerisinde taşıdıkları anlamlarında dilin oluştuğu kültürün büyük bir etkisi vardır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan Türkçedeki hayvan isimleri de Türkçenin söz varlığında önemli bir yere sahiptir. Özellikle Türk kültür tarihine bakıldığında hayvancılığa bağlı yaşam şekli ve tabiatta yaşam Türkçenin söz varlığında etkili olmuş ve hayvanlarla ilgili pek çok sözcük böylece Türkçenin söz varlığında yerini almıştır. Hayvan isimlerinin temel anlamlarının dışında çeşitli sözcüklerle birlikte metaforik şekilde kullanımı Türk düşünüşü ve algısı ile ilgilidir. Her insan ana dilinde düşünür ve ana dilinde dünyayı algılar. Türkçeyi yabancı bir dil olarak öğrenen kişi de dünyayı artık Türk kültürünün algısı ve düşünüşünde anlamaya başlayacaktır. Bu sebeple Türkçenin söz varlığında metaforik kullanımlara sahip hayvan isimleri de Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde Türk kültürüne ait bir anlam evreni olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmada kültürü göstergelerle örülü bir kültür dizgesi olarak gören Rus göstergebilimci Yuri Lotman’ın göstergeküre yaklaşımı çerçevesinde Türkçedeki hayvan isimleri birer Türk kültürü etrafında şekillenmiş göstergeküresel alan olarak ele alınmıştır. Bu göstergeküresel alanın varlığına ve Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde sözvarlığı kazandırmadaki önemine değinilmiş, göstergeküresel bir alan olarak görülen Türkçedeki hayvan isimleri, taşıdıkları anlamlar ve kullanım alanlarına göre Türk kültürüne ait düşünüş ve algının Türkçenin sözvarlığına etkisini göstermek amacıyla çalışma içerisinde sınıflandırılmıştır.Anahtar Kelimeler

Göstergeküre, Yuri Lotman, Türkçe öğretimi, söz varlığı, hayvan isimleri.Abstract

The vocabulary is a language treasure that gives important clues about the way a language thinks and perceives the world. Based on the vocabulary, many information can be obtained about societies from their life, tradition, history and beliefs. Culture has an important effect on the shaping of vocabulary. Culture is the mirror, experience and world view of societies. With this understanding, culture is the shaper of the language in which a person expresses what he thinks, wants, likes, sees and lives. The culture in which the language is formed has a great influence on the meanings of words in the language. The animal names in Turkish, which are the subject of this study, have an important place in Turkish vocabulary. Especially when we look at the history of Turkish culture, the way of life related to animal husbandry and life in nature have been effective in the vocabulary of Turkish and many words related to animals have thus taken their place in the vocabulary of Turkish. The metaphorical use of animal names with various words other than their basic meanings is related to Turkish thinking and perception. Every human thinks in his/her mother tongue and perceives the world in his/her mother tongue. The person who learns Turkish as a foreign language will start to understand the world in the perception and thinking of Turkish culture. For this reason, animal names, which have metaphorical uses in Turkish vocabulary, draw attention as a universe of meaning belonging to Turkish culture in teaching Turkish as a foreign language. In this study, within the framework of Russian semiotician Yuri Lotman's semiosphere approach, which sees culture as a cultural system woven with signs, animal names in Turkish are considered as a semiosphere shaped around Turkish culture. The existence of this semiosphere and its importance in gaining vocabulary in teaching Turkish as a foreign language have been mentioned, and animal names in Turkish, which are seen as a semiosphere, have been classified in the study in order to show the effect of the thinking and perception of Turkish culture on the vocabulary of Turkish according to the meanings they carry and their usage areas.Keywords

Semiosphere, Yuri Lotman, teaching Turkish, vocabulary, animal names.