Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmaların Betimsel Analizi
(Descriptive Analysis of Scientific Studies on Technology Use in Teaching Turkish to Foreigners )

Yazar : Eser KOCAMAN GÜRATA  - Sezin KAYA  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 4(1)
Sayfa : 45-67
Doi : 10.5281/zenodo.12096392
    


Özet

Bu çalışmanın amacı, 2011-2023 yılları arasında Yabancılara Türkçe Öğretiminde teknoloji kullanımı üzerine yapılan bilimsel çalışmaların betimsel analizlerini yaparak çalışmaları farklı değişkenler açısından incelemektir. Nitel bir çalışma olarak desenlenen bu betimsel çalışmada veriler tarama tekniğinden yararlanılarak toplanmıştır. Buna göre amaçlı örneklem yöntemine gidilerek Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM Dergipark, Google Akademik, ULAKBİM TR Dizin, WOS (Web of Science) ve ProQuest veri tabanları taranarak toplamda 42 tez ve 106 makaleye ulaşılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen kriterlere uymayan 25 makale ve 2 tez çalışma kapsamına alınmamıştır. Kriterlere uymayan çalışmalar; anahtar kelime ve içerik uyumsuzluğu, tezden üretilen makale olması gibi örneklem sonuçlarında tutarsızlığa sebep olacak çalışmalardır. Dolayısıyla bu çalışmanın örneklemini 40 tez ve 81 makale olmak üzere 121 araştırma oluşturmaktadır. Doküman incelemesi tekniğinden yararlanılarak makaleler, “basım yılı”, “araştırma türü”, “veri toplama araçları”, “konu/içerik”, “kurum”, “anahtar kelimeler”, ‘‘dergi’’ ve ‘‘yöntem’’ değişkenleri açısından içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş ve tablolar şeklinde sunulmuştur. Bulgulardan hareketle genel değerlendirmelere ve önerilere ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda araştırmacılara ve konuyla ilgili alanyazına birtakım öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Yabancılara Türkçe Öğretimi, teknoloji kullanımı, betimsel analiz.Abstract

The aim of this study is to make a descriptive analysis of the scientific studies on the use of technology in teaching Turkish to foreigners between 2011-2023 and to examine the studies in terms of different variables. In this descriptive study, which was designed as a qualitative study, a comprehensive literature review was used to collect the data. Accordingly, by using the purposeful sampling method, a total of 42 thesis and 106 articles were reached by scanning the National Thesis Center, ULAKBIM DergiPark, Google Scholar, ULAKBIM TR Index, WoS (Web of Science) an ProQuest databases. 25 articles and 2 theses that did not meet the criteria determined for the purpose of the research were not included in the scope of the study. Studies that do not meet the criteria are studies that would cause inconsistency in the sampling results such as keyword and content incompatibility, or being an article produced from a thesis. Therefore, the sample of this study consists of 121 studies, including 40 theses and 81 articles. Using document analysis technique, the articles were analyzed in terms of "year of publication", "type of research", "data collection tools", "subject/content", "institution", "keywords", "journal" and "method" variables and presented in tables. Based on the findings, general evaluations and recommendations have been reached. As a result of the study, some suggestions were presented to researchers and the literature on the subject.Keywords

Teaching Turkish to Foreigners, technology use, descriptive analysis