Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler için Türkçe Ders Kitaplarının İstanbul Kültürünü Yansıtmasına Genel Bir Bakış
(A General Overview of the Reflection of Istanbul Culture in the New Istanbul Turkish Textbooks for International Students )

Yazar : İsmail ALANTEPE    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 4(1)
Sayfa : 1-24
Doi : 10.5281/zenodo.12095440
    


Özet

Kültür, dil öğretiminde ihmal edilmemesi gereken bir husustur. Kültürel bağlama oturtulmayan dil eğitiminin temeli sağlam olmaz ve öğrenilenlerin kapsayıcılığı ve derinliği de eksik kalır. Sözcükler, arkalarında kültürel bir anlam hazinesi barındırırlar ve bu hazineye ulaşabilmenin yolu da o dilin kültürünü bilmektir. Bu sebeple derslerde ve ders kitaplarında, kültürü eğitimin bir parçası haline getirmek gerekmektedir. Bunun için de öğretmenlere ve ders kaynaklarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Öğretmenler derslerde kullanacakları materyalleri bu doğrultuda oluşturmalı ve dersi yönlendirirken de yapay bir dil öğretimi metodu kullanmamalıdır. Bunun yerine öğrencileri sosyal aktörler olarak görmeli ve dersi de bu doğrultuda yönlendirmelidirler. Öğretmenlerin ders içi tercihlerinde ve davranışlarında ders kitaplarının büyük etkisi vardır çünkü ders kitapları derslerin seyrini belirleyen ve içeriği ile öğretmeni etkileyen en önemli faktörlerdir. Ders kitapları, kültürel unsurlara yeterli oranda yer ayırırsa ve bunu görsel ve işitsel unsurlarla desteklerse öğretim daha etkili ve kalıcı olacaktır. Aksi takdirde öğrencilerin bağlam ile ilişki kurması daha zor olacaktır. Bu sebeple bu araştırmadaki amaç Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Ders Kitapları’nda İstanbul’un kültürel unsurlarının incelenmesi ve hedeflenen dilin öğretimindeki ve öğrenimindeki işlevidir. Bu doğrultuda A1, A2, B1, B2 ve C1 düzeyindeki ders kitaplarında İstanbul’u yansıtan kültürel unsurlar taranmış ve bunların kültürü tanıtmadaki işlevi ve bu unsurların dil öğrenicilerinin öğrenim süreçlerine sağladığı katkı incelenmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmada ayrıca, Yeni İstanbul Ders Kitapları’nın İstanbul kültürüne yer ayırma yoğunluğunun seviyelere göre farklılaşması durumu da sorunsallaştırılmıştır. Çalışmanın İstanbul kültürü ile sınırlandırılmasının nedeni, incelenen ders kitabının İstanbul üzerine yoğunlaşması ve İstanbul’un sosyo-kültürel unsurlarının hem görsel hem de yazılı olarak sıklıkla kullanılıyor olmasıdır.Anahtar Kelimeler

Kültür, İstanbul, dil, Türkçe, yabancılara Türkçe öğretimi.Abstract

Culture is an issue that should not be neglected in language teaching. Language education that is not placed in a cultural context does not have a solid foundation and the comprehensiveness and depth of what is learned remains incomplete. Words contain a cultural treasure of meaning behind them, and the way to access this treasure is to know the culture of that language. For this reason, it is necessary to make culture a part of education in lessons and textbooks. For this, teachers and course resources have important responsibilities. Teachers should create the materials they will use in their lessons accordingly and should not use an artificial method of language teaching. Instead, they should see students as social actors and act accordingly in the lesson. Textbooks have a great influence on teachers' classroom choices and behaviors because textbooks are the most important factors that determine the course of lessons and influence the teacher. If textbooks allocate enough space to cultural elements and support this with visual and auditory elements, teaching will be more effective and permanent. Otherwise, it will be more difficult for students to establish a relationship with the context. For this reason, the aim of this study is to examine the cultural elements of Istanbul in the New Istanbul Turkish Textbooks for International Students and their function in the teaching and learning of the target language. For this reason, the aim of this study is to examine the cultural elements of Istanbul in Yeni İstanbul Turkish Textbooks for International Students and their function in the teaching and learning of the target language. In this direction, cultural elements reflecting Istanbul in A1, A2, B1, B2 and C1 level textbooks were scanned and their function in introducing the culture and the contribution of these elements to the learning processes of language learners were examined and interpreted. The study also problematized the fact that the intensity of the New Istanbul Textbooks' allocation of space for Istanbul culture differs according to the levels. The reason for limiting the study to Istanbul culture is that the analyzed textbook focuses on Istanbul and the socio-cultural elements of Istanbul are frequently used both visually and in writing.Keywords

Culture, Istanbul, language, Turkish, teaching Turkish to foreigners.