Türkçede Bağımlı ve Bağımsız Kelime Grupları (Tasnif ve Yapı Tipleri)
(Dependent and Independent Word Groups in Turkish (Classification and Structural Types) )

Yazar :   Ekleyen  Serdar ÖZDEMİR
Türü : Kitap Tanıtım ve Değerlendirme
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3(2)
Sayfa : 207-214
Doi : 10.5281/zenodo.10427661
    


Özet

Prof. Dr. Oktay Selim Karaca tarafından kaleme alınan “Türkçede Bağımlı ve Bağımsız Kelime Grupları (Tasnif ve Yapı Tipleri)” adlı eser, kelime gruplarını ele alarak bu alanda karşılaşılan problemlere önemli ölçüde çözüm getirmiştir. Yazar, eserinde yapı, temel ögenin türü, bağlantı yöntemi ve işlev olmak üzere dört temel ilkeye dayanarak kelime gruplarını tasniflemiştir. Bu tasnifleme, kelime gruplarının anlaşılmasına ve bu hususta görülen isimlendirme kargaşasının da ortadan kaldırılmasına yardımcı olmuştur. Özellikle, eserde verilen yapı tipleri sayesinde kelime gruplarının isimlendirilmesi konusundaki belirsizliklere de açıklık getirilmiştir. Toplamda 145 sayfadan oluşan eser, edebî eserlerden alınan örneklerle zenginleştirilmiş, bağımsız kelime grubu bölümünde bağlaçlı ve bağlaçsız kelime grupları belirli yapı tipleri ile gösterilmiş, karmaşık kelime gruplarında ise içerisinde bağımlı, bağımsız kelime grupları bulunan yapılar belirlenerek çözümlenmiştir. Eser, Türkçede yer alan kelime gruplarını farklı ölçütler doğrultusunda tasniflemesi, yapı tiplerini ortaya koyması ve örnek zenginliği ile sözdizimi sahasında başvurulması gereken bir başucu kitabı olma niteliği taşımaktadır.Anahtar Kelimeler

dilbilim, sözdizimi, kelime grubu, sınıflandırmaAbstract

"The Classification and Structural Types of Dependent and Independent Word Groups in Turkish" is a work that addresses word groups in Turkish grammar, providing significant solutions to problems encountered in this field. The author, relying on four fundamental principles—structure, basic element type, connection method, and function—has classified word groups. This classification has contributed to the understanding of word groups and has helped eliminate the confusion in naming observed in this regard. In particular, clarity has been brought to the naming of word groups through the types of structures provided in the work. The 145-page book, enriched with examples from literary works, illustrates conjunctional and non-conjunctional word groups in the independent word group section, showcasing specific structure types. In complex word groups, structures containing dependent and independent word groups are identified and analyzed. The work, by classifying word groups in Turkish based on different criteria, presenting structural types, and providing a wealth of examples, qualifies as a reference book that should be consulted in the field of syntax.Keywords

linguistics, syntax, word group, classification