Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretenlerin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz Yeterlikleri
(Digital Material Development Self-Efficacy of Teachers Who Teach Turkish Remotely as a Foreign Language )

Yazar : Kardelen ŞENDOĞDU  - Emrah BOYLU  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3(2)
Sayfa : 132-160
Doi : 10.5281/zenodo.10040213
    


Özet

Eğitimde teknoloji kullanımı 21. yüzyıl öğretmen yeterliklerinden biri olarak görülse de salgınla beraber örgün eğitimin tamamen durması eğitimde teknoloji kullanımının sadece öğretmen değil, eğitimin bütün paydaşlarının ortak bir sorunu haline gelmiştir. Bu bağlamda uzaktan dil öğretimine yönelik dijital içerik geliştirebilme, yüksek teknoloji okuryazarlığı gerektirmektedir. Bu da uzaktan dil öğretenlerin dijital içerik geliştirmeye yönelik öz yeterliklerinin tespitini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak uzaktan öğretenlerin dijital öğretim materyali geliştirme öz yeterliklerini tespit etmektir. Araştırmada veriler, nicel araştırma desenlerinden bir olan betimsel tarama modeli ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu uzaktan Türkçe öğretimi yapan 203 öğretici oluşturmaktadır. İlgili grubun dijital öğretim materyali geliştirme öz yeterlikleri Korkmaz, Arıkaya ve Altıntaş (2019) tarafından geliştirilen “Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeği” ile demografik bilgileri ise araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile, toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Bu bilgiler kapsamında araştırmada Türkçeyi yabancı dil olarak uzaktan öğretenlerin dijital öğretim materyali geliştirme öz yeterliklerinin “yüksek” olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların yaş, hâlihazırda uzaktan Türkçe öğretimi yapma, uzaktan Türkçe öğretimiyle ilgili eğitim alma, uzaktan Türkçe öğretiminde dijital materyal geliştirme ve uzaktan Türkçe öğretimi için dijital öğretim materyali geliştirme konusunda kendilerini yeterli hissetme değişkenleri arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Tüm bu bulgu ve bilgilerden hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Uzaktan eğitim, dijital içerik geliştirme, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, öğretmen öz yeterlikleri.Abstract

Although the use of technology in education is seen as one of the 21st century teacher competencies, the complete halt of formal education with the epidemic has made the use of technology in education a common problem not only for teachers but for all stakeholders of education. Developing digital content for distance language education requires high technology literacy. This necessitates the determination of digital material development self-efficacy of those who teach language remotely. In this context, the aim of the research is to determine the digital material development self-efficacy of teachers who teach Turkish remotely as a foreign language. In the study, data were collected with the descriptive survey model, which is one of the quantitative research designs. The study group of the research consists of 203 teachers who teach Turkish remotely. The self-efficacy of the relevant group in developing digital teaching materials was collected with the "Digital Teaching Material Development Self-Efficacy Scale" by Korkmaz, Arikaya and Altintas (2019) and their demographic information was collected with the "Personal Information Form" prepared by the researcher. SPSS 21 package program was used to analyze the data. Within the scope of this information, it was determined in the research that the digital material development self-efficacy of those who teach Turkish remotely as a foreign language is "high". In addition, it was found that there was a significant difference between the variables such as the participants' age, currently teaching Turkish remotely, receiving training on distance Turkish teaching, developing digital materials for distance Turkish teaching and feeling competent in developing digital teaching materials for distance Turkish teaching. Based on all these findings and information, various suggestions have been made.Keywords

Distance education, digital content development, teaching Turkish as a foreign language, teacher self-efficacy.