Yabancı Dil Öğretimi Kitaplarının Konuşma Etkinlikleri Bakımından Karşılaştırılması
(Comparison Of Foreign Language Teaching Books In Terms Of Speaking Activities )

Yazar : Ahmet HATTATİOĞLU  - Mahir KALFA  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3(2)
Sayfa : 182-202
Doi : 10.5281/zenodo.10427629
    


Özet

Yabancı dil öğretiminde dört temel beceri olarak ifade edilen; okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin eşit oranda önemsendiğini görülmektedir. Bununla birlikte yabancı dil öğrenirken ve özellikle öğrenilen dili kullanırken kullanım sıklığı ve gereğinden ötürü en zorlanılan beceri olarak konuşma becerisi ön plana çıkmaktadır. Öğrenim sürecinde, özellikle hedef dilin konuşulmadığı çevrelerde o dili öğrenen öğreniciler, öğrendikleri bilgileri tatbik edecek ortamlar bulmakta güçlük çekmekte ve belki de yalnızca ders içinde, kontrollü bir alanda konuşma olanağına sahip olabilmektedirler. Öğrenicilerin öğrendiklerini pekiştirme ve içselleştirmelerine mâni olan veya bunu zorlaştıran bu gibi durumlarda nitelikli konuşma becerisi etkinlikleri ve bu etkinlikleri içeren öğretim materyalleri öğreniciler için özel bir öneme sahiptir ve büyük bir ihtiyaca yanıt vermek yükümlülüğü taşımaktadır.Bu çalışmada; öğretim faaliyeti, materyali oldukça fazla olan ve bununla birlikte köklü dil öğretim geleneklerinin öznesi konumunda bulunan İngilizce ve Almanca dillerinin öğretiminde kullanılan ders kitapları kapsama alınmıştır. İngilizce ve Almancanın zikredilen öğretim materyalleri ile Türkçenin öğretiminde kullanılan ders kitapları karşılaştırmalı biçimde incelenmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan Yedi İklim Türkçe, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan New Headway ve Almancanın yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan Menschen adlı öğretim setlerinin B1 düzeyi ders kitaplarındaki konuşma etkinlikleri taranmış, irdelenmiştir. Çalışmanın amacı; incelenen kitaplarda konuşma becerisinin hangi etkinliklerle geliştirilmeye çalışıldığını saptamak, ders kitaplarının hazırlanmasında Diller İçin Avrupa Ortak Çerçevesi yeterlik ve kazanımlarına ne ölçüde ve ne dağılımla yer verildiğini belirlemektir. Amacı uygun olarak çalışmada bu sayılanlar mülahaza edilerek çıkarım ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yedi İklim Türkçe öğretim setinin yabancı muadilleri ile mukayesesi sonucunda geliştirilmeye açık noktaları olduğu görülmüş ve önerilerde bulunulmuştur. Doküman incelemesi yöntemi, araştırmada temel alınacak nitel araştırma yöntemi olarak belirlenmiştir. Forster’in (1995) geliştirdiği basamaklar doğrultusunda kitapların konuşma etkinlikleri irdelenmiştir. İnceleme sonucunda edinilen verilerin analizi sürecinde ise içerik çözümlemesinden faydalanılmıştır.Anahtar Kelimeler

yabancı dil öğretimi, konuşma becerisi, ders kitabı, Yedi İklim Türkçe, New Headway, MenschenAbstract

We see that reading, listening, writing and speaking skills, which are expressed as four basic skills in foreign language teaching, are generally equally important. However, speaking skill comes to the forefront as the most difficult skill due to the frequency and necessity of use when learning a foreign language and especially when using the learned language. During the learning process, especially in environments where the target language is not spoken, learners who learn that language have difficulty in finding environments where they can apply the knowledge they have learned, and perhaps they may only have the opportunity to speak in a controlled area in the lesson. In such situations that prevent or make it difficult for learners to consolidate and internalize what they have learned, quality speaking skill activities and teaching materials that include these activities have a special importance for learners and are obliged to respond to a great need.In this study, the textbooks used in the teaching of English and German, which have a large number of teaching activities and materials and are the subjects of long-established language teaching traditions, are analyzed. The aforementioned teaching materials of English and German and the textbooks used in teaching Turkish are investigated comparatively. The speaking activities in the B1 level textbooks of used in teaching Turkish as a foreign language, New Headway used in teaching English as a foreign language and Menschen used in teaching German as a foreign language were scanned and examined; it was tried to determine in which ways speaking skills were tried to be developed, how the competencies and achievements of the Common European Framework of Reference for Languages were taken into consideration in the preparation of the textbooks and which competencies and achievements were included in the textbooks, and inferences and evaluations were made by taking these into consideration. Documentary analysis method was determined as the qualitative research method to be used in this study. The speaking activities of the books were analyzed in line with the steps developed by Forster (1995). In the process of analyzing the data obtained as a result of the analysis, content analysis was used.Keywords

foreign language teaching, speaking skill, textbook, Yedi İklim Türkçe, New Headway, Menschen