Suriyeli Göçmenlere Türkçe Öğretiminde Öğretici Odaklı Hazırlanmış Çalışmalara Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması
(A Meta-Synthesis Study for Instructor-Focused Prepared Studies in Teaching Turkish to Syrian Immigrants )

Yazar : İrem OYAR UZUN    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3(2)
Sayfa : 85-111
Doi : 10.5281/zenodo.10427180
    


Özet

2011 yılında Suriye’den Türkiye’ye doğru başlayan göç dalgasıyla birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlardan biri de dil öğretimi olmuştur. Bu amaçla günümüze kadar Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş bu ihtiyacı karşılamak için çeşitli projeler hayata geçirmişlerdir. PİKTES projesi bu projeler içerisinde en çok öne çıkanlardan biridir. Bu proje kapsamında çeşitli materyaller hazırlanmış, eğitimler gerçekleştirilmiştir. Atılan bu adımlar bilimsel çalışmalara da yansımaktadır. Suriyeli göçmenlere Türkçe öğretimine yönelik bir çok çalışma hazırlanmış, bu çalışmalarda sahadaki öğreticilerle görüşmeler yapılmış, sahada karşılaşılan sorunlardan bahsedilmiş ve onların önerileri sorulmuştur. Materyal yetersizliği, program eksikliği, karma sınıflar, fiziksel koşullar, iletişim ve uyum sorunları bu sorunlardan bazılarıdır. Ancak öğreticilerle yapılan görüşmelerde öğreticilerin yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğretimi tecrübelerinin çok üzerinde durulmadığı görülmüştür. Oysa bir lisans programı olmadığı için bu alanda çalışan öğreticiler farklı disiplinlerden gelmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada öğreticilerin meslekî arka planları, yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğretimi alanındaki yeterliklerinin etkisinin tespiti hedeflenmiştir. Bu nedenle öğreticilerin örneklem olarak tercih edildiği bu çalışmalar incelenerek öğreticilerin süreç içerisindeki rolü saptanmaya çalışılmıştır. Bunun için bu çalışmada meta-sentez yöntemi tercih edilmiş ve çeşitli başlıklar altında ilgili çalışmalar karşılaştırılarak incelenmiştir. Önce çalışmaların betimsel özellikleri belirlenmiş, sonra çalışmalardaki bulgular değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin sonucunda öğreticilerin ihtiyaçları saptanmıştır ve bu doğrultuda çeşitli öneriler getirilmiştir.Anahtar Kelimeler

Suriyeli göçmenlere Türkçe öğretimi, öğretici yeterlikleri, ikinci dil öğretimi.Abstract

Language teaching is one of the needs that emerged with the migration wave that started from Syria to Turkey in 2011. For this purpose, many institutions and organizations, especially the Ministry of Education and universities, have implemented various projects to meet this need. The PİKTES project is one of the most prominent among these projects. Various materials were prepared within this project’s scope and training was carried out. These steps are also reflected in scientific studies. Many studies were prepared on teaching Turkish to Syrian immigrants, interviews were held with the instructors in this discipline, the problems encountered in this discipline were mentioned and their suggestions were asked. Lack of materials, lack of programs, mixed classes, physical conditions, communication, and adaptation problems are some of these problems. However, in the interviews with the instructors, it was seen that the experiences of the instructors in teaching Turkish as a foreign/second language were not emphasized much. However, since there is no undergraduate program, the instructors work from different disciplines. Therefore, this study aims to determine the effects of the professional backgrounds of the instructors and their competencies in teaching Turkish as a foreign/second language. For this reason, these studies, in which the teachers were preferred as participants, were examined and the role of the instructors in the process was tried to be determined. For this reason, the meta-synthesis method was preferred in this study and the related studies were examined under various titles by comparing them. First, the descriptive features of the studies were determined, and then the findings of the studies were evaluated. As a result of this evaluation, the needs of the instructors were determined and various suggestions were made in this direction.Keywords

Teaching Turkish to Syrian immigrants, instructor competencies, second language teaching.