B1 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Kullandıkları Kibarlık ve Kabalık Söz Edimleri
(Politeness and Rudeness Speech Acts Used By B1 Level Learners of Turkish as a Foreign Language )

Yazar : Serdar BAŞUTKU  - Mehmet KARA  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3(1)
Sayfa : 66-79
Doi : http://dx.doi.org/10.47834/utoad.59
    


Özet

Diller İçin Avrupa Ortak Önerileri Çerçeve Metni (CEFR), yabancı/ikinci dil öğretiminde sosyal aktör olarak birçok yeterliliğe sahip olması gereken bireylerin eylemlerini günlük hayatta karşılaşacağı çeşitli durumlara yönelik iletişimsel/bildirişimsel dil kullanımını ana hatlarıyla belirlemeye çalışmıştır. Yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğrenenler/öğreniciler çerçeve metnin belirlediği yaşam alanlarında belirli durumlara yönelik dil görevlerini yerine getirmek için çeşitli bağlamlar, şartlar doğrultusunda bir ya da birden fazla bireyle etkileşimli konuşma gerçekleştirir. Bu bağlamda, araştırmanın amacı Hitit Üniversitesi TÖMER’de B1 düzeyinde Türkçe öğrenen Arap ve Afrika kökenli öğrencilerin çeşitli durumlarda; teklif, rica, davet ve öneri ifadelerinin reddedilmesinde kullanılan stratejileri tespit ederek, bunların incelenmesini ve karşılaştırmasını yapmaktır. Farklı dilleri konuşan iki grubun reddetme stratejisine yönelik tercihleri arasında ilişki olup olmadığına dair tespitlerde bulunmaktır. Bu çalışma özellikle Arap ve Afrika kökenli öğrenicilerin dil yeterliliklerinin çeşitli bildirişimsel durumlarda kullandıkları kibarlık ve kabalık edimlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için nicel ve nitel veriler eş zamanlı olarak toplanmış, daha sonra bu bulgular kullanılarak verilerin birbirini destekleyip desteklemediğine bakılmıştır. Bunun için çalışmada dil ve köken bakımından farklı iki grup üzerinde “Söylem Tamamlama Testi” formu uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Afrika kökenli öğrencilerden Fransızca ile Arap kökenli olan öğrencilerden Suriye, Irak ve Mısır Arapçası konuşanlardan oluşturulmuştur. Araştırmanın örneklemi ise Hitit Üniversitesi TÖMER’de 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde B1 düzeyinde Türkçe öğrenen 30 öğrenciden oluşmaktadır.Anahtar Kelimeler

Reddetme stratejileri, bildirişimsel dil yeterliği, kibarlık ve kabalık edimleri, Türkçenin yabancı/ikinci dil olarak öğretimi.Abstract

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) has tried to outline the actions of individuals who should have many competencies as social actors in foreign/second language teaching and their communicative/informational language use for various situations they will encounter in daily life. Learners of Turkish as a foreign/second language carry out interactive conversations with one or more individuals in line with various contexts and conditions in order to fulfill language tasks for specific situations in the living spaces determined by the framework text. In this context, the aim of this study is to analyze and compare the strategies used by Arab and African origin learners of Turkish at B1 level at Hitit University TÖMER in various situations in rejecting offer, request, invitation and suggestion expressions. It is to determine whether there is a relationship between the preferences of two groups speaking different languages towards rejection strategies. In particular, this study aims to determine the language proficiency of learners of Arab and African descent in terms of the politeness and rudeness acts they use in various communicative situations. In order to achieve this goal, quantitative and qualitative data were collected simultaneously, and then these findings were used to see whether the data support each other. For this purpose, the "Discourse Completion Test" form was applied on two groups different in terms of language and origin. The population of the study consisted of students of African origin speaking French and students of Arab origin speaking Syrian, Iraqi and Egyptian Arabic. The sample of the study consists of 30 students learning Turkish at B1 level in Hitit University TÖMER in the spring semester of the 2020-2021 academic year.Keywords

Refusal strategies, communicative language competence, acts of politeness and rudeness, teaching Turkish as a foreign/second language