Abstract


Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Yapılan Çalışmaların Anahtar Kelimelerinin İncelenmesi

Sistemli bir yapıya sahip olma hüviyetini kazanma sürecine giren yabancılara Türkçe öğretimi, araştırmacıların son zamanlarda sıklıkla eğildiği bir disiplin olmuştur. Bu alana dair farklı değişkenler üzerinden çalışmalar yapılmaktadır ve bu çalışmaların sayısı artmaktadır. Türkçe Yeterlik Sınavları’nın yapılması ile gündeme gelen yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme konusu çalışmaların yoğunlaşmaya başladığı alanların başında gelmektedir. Bu durum beraberinde araştırmacıların çalışmalarını yaparken ciddi bir bilgi yığınıyla karşılaşma zorluğunu da getirmektedir. Bu aşamada bilimsel çalışmaların verilerinin toplanabilmesini, çalışmaların kısa sürede tamamlanabilmesini kolaylaştıran anahtar kelimelerin kullanımı önem arz etmektedir. Ayrıca çalışmaların eğilimlerinin yorumlanabilmesi amacıyla da anahtar kelimelerin tespiti önem arz edebilmektedir. Bu çalışmada bu problem durumundan hareketle yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışmalar yapan araştırmacıların çalışmalarını daha sistemli yürütebilmesi, kısa sürede çalışmalarını tamamlayabilmesi ve bilimsel çalışmalardaki anahtar kelimelerden hareketle çalışmaların eğilimlerinin tespit edilebilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri dokümanlardan oluştuğu araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Dergipark, Google Akademik, TR Dizin, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında yer alan yabancılara Türkçe öğretimi ve ölçme-değerlendirme konulu 62 çalışma oluşturmaktadır. Bu çalışmaların 39’u makale, 23’ü tezdir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan 62 tez ve makalenin anahtar kelimeleri tespit edilmiştir, farklı kategoriler altında sıralanmıştır. Çalışmanın sonucunda ise yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme alanındaki çalışmaların anahtar kelimelerinin kullanım sıklığı ve bu kavramlardan hareketle çalışmaların eğilimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmaların bulgularında ise yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme konulu çalışmaların 2007 yılından itibaren hemen her yıl yapıldığını özellikle 2023 yılında sayıca çalışmaların arttığı tespit edilmiştir. Anahtar kelimelerden hareketle ise öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme araçları, ders materyalleri, öğretici görüşleri, öğretici yeterlikleri, teknoloji kullanımı, düşünme becerileri vb. birçok farklı değişkenle birlikte çalışmaların ele alındığını göstermektedir. Özellikle 2020 yılından sonraki çalışmaların teknoloji kullanımı konusuyla ilişkilendirilerek yapıldığı görülmüştür.Keywords

Yabancılara Türkçe öğretimi, ölçme ve değerlendirme, anahtar kelimeler, çalışma eğilimleri, içerik analizi.


Kaynakça