Abstract


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerinin Türk Kültürüne, Diline ve Eğitim Sistemine Yönelik Algıları

Bu çalışmanın amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerinin Türkiye’ye gelmeden önceki ve geldikten sonraki Türk kültürü, Türk dili ve eğitim sistemine yönelik algılarını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda uluslararası öğrencilerin özellikle yaşadıkları toplumun kültürel değerleri, etkileşimi, iletişimi, kültürleşme stratejileri, adaptasyonları konularına yer verilerek çevresel faktörüler, dil ve eğitim bilgilerine dayalı sorularla görüş formu hazırlanmıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılarak öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler hem yazılı hem de sesli olarak kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın örneklemini çeşitli yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyindeki 40 uluslararası öğrenci oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak hazırlanan çalışmada görüşme formlarından elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın bulgularından hareketle uluslararası öğrencilerin Türkiye’de eğitim alma tercihleri arasında Türkiye’deki eğitimin niteliği ve tanınırlığı yer almaktadır. Öğrencilerin yaşadıkları şehre dair deneyimlerini etkileyen en önemli faktörün Türkçeyi anlama ve ırkçılığa/ayrımcılığa maruz kalmaları olduğu tespit edilmiştir. Yemek, düğün ve misafirperverlik gibi kültürel yapılar olumlu değerlendirilirken dini bayramlarda ibadet alışkanlıklarındaki farklılık ve uluslararası bayramların alışılandan ya da beklenilenden farklı kutlanması olumsuz görüş olarak aktarılmıştır. Eğitim özelinde ise kütüphane, kongre, yaşam ve spor merkezlerinin bulunması sosyo-kültürel ve akademik anlamda olumlu, çoktan tek seçmeli (test) sınav sistemi ve ders içerikleri olumsuz değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin gerek ülkemizde bulunan gerekse ileride ülkemizde lisans veya lisansüstü eğitim almayı düşünen uluslararası öğrencilerin Türk kültürüne ve diline yönelik algısını/imajını iyileştirmek amacıyla geliştirilebilecek proje ve yatırımların oluşturulmasında somut bir kaynak olarak kullanılması beklenmektedir.Keywords

Uluslararası öğrenciler, Türkçe, kültür, algı, kültürel değerler


Kaynakça