Abstract


Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretenlerin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz Yeterlikleri

Eğitimde teknoloji kullanımı 21. yüzyıl öğretmen yeterliklerinden biri olarak görülse de salgınla beraber örgün eğitimin tamamen durması eğitimde teknoloji kullanımının sadece öğretmen değil, eğitimin bütün paydaşlarının ortak bir sorunu haline gelmiştir. Bu bağlamda uzaktan dil öğretimine yönelik dijital içerik geliştirebilme, yüksek teknoloji okuryazarlığı gerektirmektedir. Bu da uzaktan dil öğretenlerin dijital içerik geliştirmeye yönelik öz yeterliklerinin tespitini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak uzaktan öğretenlerin dijital öğretim materyali geliştirme öz yeterliklerini tespit etmektir. Araştırmada veriler, nicel araştırma desenlerinden bir olan betimsel tarama modeli ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu uzaktan Türkçe öğretimi yapan 203 öğretici oluşturmaktadır. İlgili grubun dijital öğretim materyali geliştirme öz yeterlikleri Korkmaz, Arıkaya ve Altıntaş (2019) tarafından geliştirilen “Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeği” ile demografik bilgileri ise araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile, toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Bu bilgiler kapsamında araştırmada Türkçeyi yabancı dil olarak uzaktan öğretenlerin dijital öğretim materyali geliştirme öz yeterliklerinin “yüksek” olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların yaş, hâlihazırda uzaktan Türkçe öğretimi yapma, uzaktan Türkçe öğretimiyle ilgili eğitim alma, uzaktan Türkçe öğretiminde dijital materyal geliştirme ve uzaktan Türkçe öğretimi için dijital öğretim materyali geliştirme konusunda kendilerini yeterli hissetme değişkenleri arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Tüm bu bulgu ve bilgilerden hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Uzaktan eğitim, dijital içerik geliştirme, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, öğretmen öz yeterlikleri.


Kaynakça